Werkplan 2021

 2

Werkplan 2021

 

Opgemaakt 15-3-2021

 

 

 1. Inleiding

De woningcorporatie HEEMwonen is actief in Landgraaf en Kerkrade. Het werkgebied van HEEMwonen is opgedeeld in een vijftal zogenaamde stadsdelen. Kerkrade kent de stadsdelen Kerkrade-Oost en Kerkrade-West en Landgraaf kent de stadsdelen Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Elk van de stadsdelen kent een organisatie die de belangen van de huurders behartigt. Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (verder het CHOH genoemd) is de vereniging van 4 op centraal niveau samenwerkende huurdersverenigingen; waarvan de Landgraafse huurdersorganisaties (Bewonersbelangenvereniging Nieuwenhagen, Huurdersvereniging Ubach over Worms en Huurders Platform Schaesberg) elk één stadsdeelniveau vertegenwoordigen en de Huurdersvereniging Kerkrade twee stadsdelen vertegenwoordigt.

Het CHOH overlegt op het niveau van de woningcorporatie HEEMwonen over strategische en algemene beleidszaken. In dit werkplan geeft het CHOH weer hoe zij invulling gaat geven aan het werken voor de belangen van de huurders van HEEMwonen en hoe zij daar organisatorisch en inhoudelijk inhoud aan geeft. De samenwerking tussen het CHOH en HEEMwonen is vervat in een samenwerkingsovereenkomst; deze overeenkomst is in 2018 herzien.

Het CHOH probeert de positie van de huurders te versterken.

In overleg met HEEMwonen, huurdersorganisaties (HO’s), bewonerscommissies (BC’s) en huurders zijn er tal van zaken die aangepakt kunnen worden om de positie van de huurder(s) te verbeteren. Het werkplan geeft een richtsnoer aan het CHOH om hier inhoud aan te geven.

 1. Over het CHOH

Het CHOH is een samenwerking van drie huurdersverenigingen op stadsdeel en één op gemeentelijk niveau. Deze laatste vereniging vertegenwoordigt de huurders van twee stadsdelen. Elke huurdersvereniging is gerechtigd drie mensen af te vaardigen naar het CHOH. Enkele huurdersverenigingen kennen bovendien nog een onderliggend netwerk van huurdersorga­nisaties en bewonerscommissies.

De organisatie van het CHOH

Schematisch ziet de organisatie van het CHOH er als volgt uit:

3

Sinds mei 2019 is het dagelijks bestuur van het Huurders Platform Schaesberg opgestapt en daar is tot nu toe nog geen wijziging in gekomen.

Het aantal geregistreerde huurdersorganisaties en bewonerscommissies in Kerkrade en Landgraaf staat momenteel op 28 .

 

Externe advisering

Het CHOH laat zich, indien nodig, ondersteunen door externe adviseurs. Dat kan zijn door de Nederlandse Woonbond te raadplegen, maar ook andere organisaties en adviseurs, afhankelijk van het onderwerp.

Lidmaatschappen

Het CHOH is lid van de Nederlandse Woonbond.

 1. De wereld om ons heen

Doelen voor 2021

Regionale samenwerking

Het CHOH heeft eind 2019 besloten om het lidmaatschap van het Regionaal Overleg Huurdersorganisaties, ( ROH) per 1 januari 2020 op te zeggen, vanwege het tegenvallen van de voordelen van dit lidmaatschap voor het CHOH en de aangesloten huurders organisaties.

Het ROH heeft zich vooral beperkt tot overleg over regionale en gemeentelijke woonvisies en de daarmee samenhangende prestatieafspraken.

Wonen en Zorg

Met een vergrijzende maar ook ouder wordende bevolking wordt de combinatie wonen en zorg steeds belangrijker en hieraan zal door het CHOH meer aandacht worden geschonken.

HEEMwonen zet zich bijzonder in deze sector in door o.a. het bouwen van levensloopbestendige woningen, met verschillende categorieën van zorgbehoefte.

Prestatieafspraken met de gemeenten

 

Zowel in Kerkrade als in Landgraaf neemt het CHOH deel aan de besprekingen inzake de prestatieafspraken. In beide gemeenten zijn in december 2020 de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. In dit overleg worden ook o.a. de onderstaande thema’s betaalbaarheid, armoede beleid, duurzaamheid wonen met zorg en transitiebeleid behandeld.

De betaalbaarheid van het wonen

Het betaalbaar houden van het wonen wordt niet alleen bepaald door de huur die mensen moeten betalen, maar ook de energiekosten en gemeentelijke lasten spelen hierbij een rol.

Het CHOH heeft het gemiddelde de huurverhoging percentage van 2019, van 1,90% niet kunnen herhalen voor 2020. Het gemiddelde huurverhogingspercentage percentage was 2,34%. Met voor ons en voor u als huurder, beargumenteerde bezwaren tegen deze verhoging heeft HEEMwonen deze toch doorgevoerd.

De verwachtingen voor het jaar 2021 komen in verband met de coronacrisis in een ander daglicht te staan. Het Ministerie van Volkshuisvesting , Aedes, bond van verhuurders, en de Woonbond, bond voor de huurders, hebben voor 1 jaar een akkoord afgesloten, waar deels huurbevriezing, huurverlaging of een kleine huurverhoging in kan houden, mogelijk met een gemiddelde huurverhoging van 1,4%, het een en ander van de onderhandelingen van de overheid, bonden en het CHOH met HEEMwonen.

Daar waar het CHOH een actieve rol kan spelen in de onderhandelingen over de jaarlijkse huurprijsaanpassin­gen door HEEMwonen, is het veel moeilijker, zo niet bijna onmogelijk om invloed uit te oefenen op de kosten van gemeentelijke lasten en energie. Maar ook deze items nemen wij mee in het overleg met de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Tevens kan er getracht worden het gedrag van huurders te beïnvloeden om bijvoorbeeld zelf goed op het energie gebruik te letten en zodoende op de energiekosten te kunnen besparen.

 

Armoedebeleid

Alhoewel het niet tot de kerntaak van het CHOH hoort, heeft het CHOH altijd oog voor het bestrijden van armoede. Daar waar mogelijk zal het CHOH in formele en informele overleg­situaties met verhuurder, gemeenten, huurdersorganisaties en welzijnsorganisaties en Woonbond , aandacht vragen voor het voorkomen van armoede en het vroegtijdig signaleren van betalingsproble­men bij huurders.

Punt van aandacht is ook hierbii, dat de huurders meer gebruik moeten maken van de huurtoeslag. Gebleken is uit onderzoek, dat hier te weinig gebruik van wordt gemaakt.

Duurzaamheid

Bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud participeert het CHOH, daar waar mogelijk, bij het inzetten van duurzame middelen.

Het CHOH en haar huurdersorganisaties, waken eveneens bij renovaties met betrekking tot de energiebesparing om het evenwicht dat bij een eventuele huurverhoging zeker wordt gekeken naar de opbrengst van bv zonnepanelen.

 1. 3. Communicatie en dienstverlening

Het CHOH en de onderliggende huurdersverenigingen hebben verschillende manieren waarop zij met de huurders communiceren en diensten verlenen, waaronder:

Het spreekuur

Een aantal van de huurdersverenigingen van het CHOH houdt regelmatig spreekuur. Uiteraard zijn huurders en leden ook buiten de spreekuren van harte welkom met hun vragen, klachten en problemen.

Gezien de ervaring van de huurdersverenigingen wordt er steeds meer overgegaan op bezoeken op afspraak.

De websites

Een website is een belangrijk middel om je te kunnen profileren naar en te communiceren met de huurders. Wij proberen hier zoveel mogelijk gebruik van te maken en ook zoveel mogelijk met nieuws van dat moment.

Op dit moment maken wij te veel te weinig gebruik van onze websites en gaan dit in 2021 beter invullen .

 1. 4. Overleg met HEEMwonen

 

Centraal overleg tussen HEEMwonen en het CHOH

Het CHOH en HEEMwonen voeren overleg over onderwerpen van beleid en beheer die voor alle huurders en aspirant huurders van HEEMwonen van belang zijn.

HEEMwonen wordt in dit overleg vertegenwoordigd door de directie, zo nodig bijgestaan door andere medewerkers van HEEMwonen. Het CHOH wordt vertegenwoordigd door bestuursleden en/of afgevaardigden, indien gewenst bijgestaan door vertegenwoordigers uit hun achterban en/of externe adviseurs. Het overleg vindt tenminste 4 maal per jaar plaats.

 

Overleg tussen HEEMwonen en de HO’s op stadsdeelniveau en gemeentelijk niveau

 

De HO’s en HEEMwonen zullen overleg voeren over alle onderwerpen die voor huurders in dat stadsdeel van belang zijn, met inachtneming van het feit dat het overleg gaat over beheerszaken die in het betreffende stadsdeel aan de orde zijn. Het overleg vindt alleen plaats indien een van de partijen hierom verzoekt.

HEEMwonen wordt in dit overleg vertegenwoordigd door de teamleider Wonen en/of Wijken.

Elke HO op stadsdeelniveau of gemeentelijk niveau wordt vertegenwoordigd door haar afgevaardigden.

 1. 5. De overlegstructuur binnen het CHOH

Het CHOH is een vereniging en houdt meermalen per jaar een algemene vergadering.

Om alle thema’s goed te kunnen behandelen en de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan goed te kunnen verdelen, kent het CHOH een aantal werkgroepen met hun eigen overlegstructuur.

Zoals o.a. huurbeleid, duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, onderhoudsbeleid en servicekosten.

 1. 6. Deskundigheidsbevordering

De volkshuisvestingswereld zit ingewikkeld in elkaar. Het is ook een wereld die constant in beweging is en waarbij niemand kan zeggen hoe deze wereld er over vijf jaar uit zal zien.

Om goed te kunnen functioneren heb je allereerst kennis nodig over praktische zaken zoals: hoe zit het huurrecht in elkaar, het onderhoudsbeleid, renovatie, sloop en nieuwbouw, ZAV-beleid, VvE, enzovoorts. Het gaat daarbij niet om wat je wenselijk vindt, maar hoe het feitelijk is vastgelegd in wet en regelgeving en in het beleid van HEEMwonen. Maar het is ook van belang dat de kennis geplaatst kan worden in ontwikkeling en de machtsverhoudingen tussen partijen.

Niet elk bestuurslid en elke afgevaardigde hoeft dezelfde kennis te hebben, maar het streven is dat het CHOH als geheel en evt ondersteund door een adviseur die kennis wel in huis heeft om als CHOH goed te kunnen functioneren.

Daarnaast zal elk bestuurslid of afgevaardigde er minimaal naar streven om de taak of taken die je als bestuurslid/afgevaardigde op je genomen hebt , ook naar behoren en verwachting invult.

Kennis kan worden opgedaan door het volgen van een cursus over een specifiek onderwerp, het bezoeken van een werkatelier, een congres, of wat dan ook.

Het CHOH heeft een cultuur waarin individuele bestuursleden en/of afgevaardigden gestimuleerd worden om via deze wegen hun kennis over onderwerpen en beleid te vergroten.

Ook in 2021 zal het CHOH de deskundigheidsbehoefte van de bestuurs­leden en/of afgevaardigden in kaart brengen en elkaar stimuleren om gebruik te maken van de diverse methoden en aanbod die hiervoor beschikbaar zijn.

 

 1. 7. Slotwoord

In dit activiteiten-/werkplan hebben wij onze ambities voor 2021 inzichtelijk gemaakt en vastgelegd.

De woonlasten vormen voor steeds meer huurders in Kerkrade en Landgraaf een probleem.

Veel huurders merken dit door lagere inkomsten en hogere huren.

Het CHOH zal zich blijven inzetten voor goede en betaalbare woningen.

Mocht dit werkplan vragen bij u oproepen, of geeft het aanleiding voor opmerkingen en/of suggesties dan kunt u uiteraard contact opnemen met het bestuur.

De gezamenlijke werving naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden voor het CHOH, samen met Welsun, HEEMwonen en het CHOH heeft gelukkig geleid tot nieuwe functionarissen voor het bestuur van het CHOH.

Daarom geeft dit werkplan 2021 ons voldoende vertrouwen om op een goede manier verder te gaan met het behartigen van de belangen van de (toekomstige) huurders van de woningcorporatie HEEMwonen.

Namens het bestuur en afgevaardigden van het CHOH,

Frans Tiggelman,

voorzitter.

Bijlage 1

De begroting van het CHOH

Bestuurskosten CHOH 18.300,00
Secretariële ondersteuning CHOH 10.000,00
Vergaderkosten 1.000,00
Algemene beheer- en administratiekosten 3.400,00
Telefoon/internet 700
Abonnementen 3.650,00
Contributies o.a. Woonbond  25.000,00
Ondersteuning/advies 10.000,00
Verzekeringen 750
Bankkosten 250
Representatie/PR/website 625
Opleiding en deskundigheidsbevordering 18.00,00
Totaal 75.475,00


De werkplannen van de HO’s op stadsdeelniveau

4

Bewoners Belangen Vereniging Nieuwenhagen (BBVN)

Werkplan 2021

 

Doelen voor 2021

 • Vergroten van de naamsbekendheid.
 • Houden van inloopspreekuren.
 • Werken aan (digitale) informatie-uitwisseling en achterbanraadpleging.
 • Versterken van het bestuur en het opzetten van een netwerk van wijkcontactpersonen.
 • Participeren in buurtbeheeroverleg.
 • Organiseren van activiteiten voor en door bewoners, onder meer in samenwerking met de Gemeente Landgraaf en de welzijnsorganisatie Welsun.

Begroting 2021

Uitgaven

Overige bestuurskosten  1.200
Huisvestingskosten
Vergaderkosten
Algemene beheer- en administratiekosten 1.200
Activiteiten 300
Telefoon/internet
Portokosten
Abonnementen
Contributies
Ondersteuning/advies
Verzekeringen
Bankkosten 100
Reiskosten
Representatie/PR 200
Opleiding en deskundigheidsbevordering
Bijdragen aan HBV's en BC's
Saldo 3.000

5

 

Werkplan en activiteitenplan 2021

Ondank de inzet van het DB van het CHOH, is het ons niet gelukt om een nieuw DB of een andere vorm op te zetten voor het HPS.

Huurders Platform Schaesberg (HPS) is nog statutair lid van de vereniging CHOH, (Centraal Huurders Overleg HEEMwonen.)

Omdat het CHOH er toch wel waarde aanhecht voor de afvaardiging van de huurders in Schaesberg, is Jos Schmeitz van de MIJNmijnbuurt met kennisgeving aan en met toestemming van de leden van het HPS afgevaardigd namens de HPS in het CHOH en vertegenwoordigd daar de huurders van Schaesberg.

Het aantal bij HPS aangesloten lid-organisaties, zijnde huurdersbelangenvereni­gingen (verder te noemen hbv’s) en bewonerscommissies (verder te noemen bc’s), bedraagt thans 14.

Het bestuur bestaat thans uit 9 personen, die afgevaardigden zijn namens hun hbv of bc.

Geen afgevaardigden maar toch benoemd in het bestuur van HPS is de heer Ackermann. Is buitengewoon lid.

Doelstelling van het HPS:

Het CHOH hoopt dat de onderstaande doelstelling in welke vorm dan ook in 2021 ingevuld mag worden.

 

Het belang voor HPS bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de huurders van HEEMwonen in de wijk Schaesberg.

Huurders die een probleem of vraag hebben aangaande hun woonsituatie kunnen zich al dan niet rechtstreeks tot HPS wenden.

Indien gewenst en nodig kaarten onze vertegenwoordigers in het CHOH de aange­dra­gen zaken aan in de vergaderingen van het CHOH en/of in de vergaderingen met HEEM­wonen.

HPS houdt zich niet alleen bezig met alle zaken die de huurders betreffen, maar ook met zaken die betrekking hebben op buurten.

Binnen het algemeen bestuur vindt regelmatig overleg plaats en hierin worden o.a. vragen vanuit HEEMwonen besproken evenals belangrijke toekomstige ontwikkelingen.

Indien er geen bc of hbv is bij een voorgenomen renovatie of onderhoud van een complex, tracht het dagelijks bestuur van HPS minimaal één afgevaardigde aan de overleggen van de huurders met HEEMwonen deel te laten nemen.

Voor HEEMwonen betekent de bijdrage van HPS aan besprekingen en vergade­ringen, dat er voeling is met onze achterban, de huurders van HEEMwonen, en dat HPS in goed over­leg probeert tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen voor de vraag­stukken die op tafel komen.

Vraagstukken, die aan de orde komen, worden vaak eerst besproken in de diverse werk­groe­pen van het CHOH en ook in deze werkgroepen hebben de afgevaardigden van HPS zitting.

Als er goedkeuring vereist is vanuit het CHOH richting HEEMwonen over een be­paald onder­werp, dan volgt er normaliter vanuit de werkgroep een advies, hetgeen dan door de vergade­ring van het CHOH moet worden bekeken en eventueel goed­gekeurd.

 


 

Doelstelling

 

Het streven van HPS is erop gericht zoveel mogelijk bc’s en hbv’s binnen het stads­deel Schaesberg lid te laten worden.

Alleen door lid te worden, wordt de stem van de huurders voldoende gehoord en kan HPS de belangen van iedereen indien gewenst zo goed mogelijk behartigen.

Het bestuur van HPS tracht een zo groot mogelijke bekendheid te geven aan HPS middels een voor iedereen toegankelijke website en door deze up-to-date te houden.

Het volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen de Woningwet en Overlegwet en het toetsen van de toekomstige plannen van HEEMwonen en de gemeente Landgraaf heeft als doel het behartigen van de belangen van de huurders.

Het op peil houden van de benodigde kennis is tevens een doelstelling.

De eerste prioriteit blijft het behartigen van huurdersbelangen en dat doet HPS o.a. door het bijwonen van overleggen en vergaderingen en door deelname aan werk­groe­pen middels haar afgevaardigden.

Dat gaat HPS realiseren door:

 • het regelmatig houden van bestuursvergaderingen binnen HPS
 • het houden van een algemene ledenvergadering, minimaal één keer per jaar voor alle lid-organisaties van HPS in Schaesberg
 • het doorsturen van e-mails van HEEMwonen inzake geplande onderhoudswerk­zaam­heden e.d. aan de desbetreffende lid-or­ganisatie
 • het ondersteunen van huurders en huurdersgroepen bij renovatie, groot onder­houd en sloopplannen van HEEMwonen binnen het stadsdeel Schaesberg, indien dit gewenst is.
 • het geven van de mogelijkheid aan bestuursleden om cursussen te volgen bij de Woonbond
 • het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de lid-organisa­ties van HPS in Schaesberg
 • het bijwonen van vergaderingen van CHOH en met HEEM­wonen en daar een positieve bijdrage aan te leveren
 • het ondersteunen van en deelnemen aan diverse werkgroepen binnen CHOH
 • het zich op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen binnen de Woningwet en Overlegwet
 • het bespreken van vragen en problemen binnen het CHOH en met HEEMwonen tijdens de reguliere vergaderingen
 • het toetsen van toekomstige plannen van HEEMwonen en de gemeente Landgraaf aan de belangen van de lid-organisaties van HPS en een afgevaardigde deel te laten nemen aan het overleg inzake de opstelling van prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties
 • het up-to-date houden van de website van HPS HPSchaesberg  en het onder de aandacht brengen van HPS bij huurders binnen het stadsdeel Schaesberg via het verspreiden van PR- materiaal aan de doelgroep.

 

Inzet van middelen/faciliteiten:

 

Op de allereerste plaats is het belangrijk dat er mensen zijn, die zich met hart en ziel belangeloos willen inzetten voor de belangen van de huurders.

De ontwikkelingen voor wat betreft de medezeggenschap van de huurders nemen een grote vlucht en dat betekent dat huurders over steeds meer zaken hun mening en goed­keuring kunnen en zelfs moeten geven.

Dat vereist van de bestuursleden van HPS een steeds grotere vakkennis, maar zeker ook steeds meer tijd.

Het vinden van nieuwe en geschikte kandidaten voor HPS en voor de vertegenwoordiging van HPS binnen het CHOH blijft een probleem.

Het gevolg hiervan is dat er momenteel maar 1 i.p.v. de mogelijke 3 leden van HPS zijn afgevaardigd in het CHOH.

Naast de inzet van menskracht is een financiële bijdrage vanuit HEEMwonen via het CHOH uiterst belangrijk.

Communicatie met de achterban en andere doelgroepen:

Op de website staan items vermeld zoals:

-de doelstelling van HPS

-de samenstelling van het bestuur

-de vergaderdata

-de samenwerkingsovereenkomst met HEEMwonen

-de statuten en het huishoudelijk reglement van HPS

Tevens zijn er weblinks naar o.a.:

-de Woonbond

-HEEMwonen

-de Belastingdienst voor het verkrijgen van informatie over toeslagen

-het CHOH

Uiteraard zijn ook de mogelijkheden vermeld om contact op te nemen met HPS.

Contact met andere doelgroepen wordt nagestreefd middels het bijwonen van vergade­ringen door de vertegenwoordigers van HPS, zowel binnen het CHOH, als ook bij HEEMwonen en bij de gemeente.

Taakverdeling:

 

De taakverdeling bij HPS is momenteel als volgt:

- bijwonen vergaderingen HPS:

- bijwonen vergaderingen CHOH: momenteel door 1 afgevaardigde.

- bijwonen vergaderingen met HEEMwonen: door 1 afgevaardigde.

- bijwonen overleggen gemeente:

- bijwonen vergaderingen diverse werkgroepen CHOH, alleen prestatie afspraken.

- volgen cursussen Woonbond:

- ondersteunen huurders bij bijvoorbeeld renovatie: 1 afgevaardigde.

Begroting HPS 2021

 

Overige bestuurskosten 1.000
Huisvestingskosten 200
Vergaderkosten 200
Algemene beheer- en administratiekosten 900
Activiteiten 1.200
Telefoon/internet 800
Bankkosten 150
Reiskosten 200
Representatie/PR 500
Opleiding en deskundigheidsbevordering 150
Bijdragen aan hbv’s en bc’s 3.000
Totaal 8.300

Toelichting op de begroting:

De begroting van 2020, is ivm de onzekerheid inzake de ontwikkelingen in 2021 aangehouden.

Samenstelling

Het aantal bij HPS aangesloten lidorganisaties, HBV’s en BC’s bedraagt thans 18

Het bestuur van HPS bestaat momenteel uit de volgende personen:

Vacature                                    voorzitter

Vacature                                    secretaris

Vacature                                    penningmeester

Mevrouw M. Bonnie                    bestuurslid

Mevrouw L. Koolen                     bestuurslid    

De heer G. Merken                     bestuurslid

Mevrouw H. van Veen                 bestuurslid

De heer H. Weckseler                 bestuurslid

De heer H. Bovens                      kandidaat-bestuurslid

De heer H. Ackermann                buitengewoon lid cf.

                                                         art. 6 statuten        

Onze vertegenwoordiging bij het CHOH en in de vergaderingen met HEEMwonen en de diverse commissies bestaat momenteel uit 1 afgevaardigde.

Dhr. Jos Schmeitz

Huurders Platform Schaesberg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071375 op het adres

Moltweg 46F, 6371 BW Landgraaf.

Aangepast door het CHOH

Voorzitter                                                     Plv penningmeester CHOH

Frans Tiggelman                                             Hans Haszing

6

ACTIVITEITEN en DOELSTELLINGEN Huurdersvereniging Kerkrade. (HVK) voor 2021

Datum 6-3-2021

De Huurdersvereniging Kerkrade ( HVK ) behartigd de belangen van de huurders in het stadsdeel Kerkrade Oost en West.

Wij houden regelmatig bijeenkomsten en vergaderingen om de huurders op de hoogte te houden van alle activiteiten die voor de huurders van belang zijn.

Ook laten wij ons informeren inzake evt. problemen en vragen met betrekking tot het woongenot bij HEEMwonen.

Onze Huurdersvereniging is nu met 4 afgevaardigden vertegenwoordigd in het

Centraal Huurders Overleg HEEMwonen, terwijl wij 6 personen kunnen afvaardigen, het streven is naar uitbreiding.

Wij blijven actief betrokken bij de huidige en toekomstige plannen van HEEMwonen met betrekking tot o.a. sloop, renovatie, duurzaamheid, nieuwbouw, leefbaarheid , huurbeleid.

De HVK bespreekt samen met HEEMwonen, andere huurdersorganisaties en Gemeente Kerkrade de prestatieafspraken voor het jaar 2021.

Door gebruik te maken van de vele cursussen gegeven door het WKA van de Nederlandse Woonbond of andere organisaties lokaal en regionaal op het gebied van de volkshuisvesting, blijven wij alert om onze huurders te vertegenwoordigen.

Activiteiten uitgesplitst:

 1. Overleg met het DB, AB en de onderliggende organisaties.
 2. Overleg DB. en het CHOH 6 - 8 keer per jaar.
 3. Overleg HEEMwonen /CHOH 6 - 8 keer per jaar.
 4. Het houden van spreekuur op afspraak op dinsdag en donderdag van 10.30-12.30 uur
 5. Complex gebonden overleggen met HEEMwonen.
 6. Deelname aan diverse werkgroepen van het CHOH.
 7. Provinciale en landelijke vergaderingen van de Nederlandse Woonbond bijwonen.
 8. Het volgen van bijscholing en cursussen.
 9. Op Gemeentelijk en Regionaal overleg voeren over prestatie afspraken.
 10. Het vernieuwen en bijhouden van de website.
 11. Het onderhouden van contacten met onze huurders.
 12. Het ondersteuning bij diverse projecten.
 13. Het ondersteunen bij meningsverschillen en of conflicten met de verhuurder.
 14. Hulp bieden bij o.a. het aanvragen bij diverse zaken zoals huurtoeslag.
 15. Via enquêtes , e mails en nieuwsbrieven de mening van onze achterban ophalen.
 16. Eén maal per jaar een algemene ledenvergadering houden.
 17. Vergaderingen op complexniveau bijwonen.
 18. Hulp bij diverse acties/buurtfeesten etc.
 19. Werven van vrijwilligers en of bestuursleden.
Begroting HV Kerkrade 2021
Overige bestuurskosten                                                     € 1.300
Huisvestingskosten                                                            € 2.000
Vergaderkosten                                                                  € 1.100
Algemeen beheer en administratiekosten                            € 3.500
Activiteiten                                                                        € 2.500
Telefoon en Internet                                                           € 1.500
Portokosten                                                                        € 350
Abonnementen                                                                   € 750
Externe ondersteuning/advies                                            € 2.000
Verzekeringen                                                                    € 250
Bankkosten                                                                        € 300
Reiskosten                                                                        € 750
Representatiekosten /pr                                                    € 1.200
Opleiding en deskundigheidsbevordering                            € 1.500
Bijdrage HO ‘s en BC ‘s                                                      € 650

 TOTAAL                                                                                   € 19.650

23

Activiteiten en Doelstelling voor 2020 Huurdersvereniging UoW.

Wie zijn wij?

De Huurdersvereniging Ubach over Worms (UoW) is opgericht in 2012 met als doel een vereniging te zijn die de belangen en vragen van en voor de huurders van HEEMwonen zo goed mogelijk behartigt.

Daartoe houden wij regelmatig bijeenkomsten en vergaderingen om de huurders indien zij een vraag of probleem hebben met betrekking tot hun woonsituatie, deze bij HEEMwonen bespreekbaar te maken.

Huurdersvereniging UoW is lid van het CHOH (Centraal Huurders Overleg HEEMwonen), als zodanig hebben wij 3-personen afgevaardigd die onze vereniging vertegenwoordigen in vergaderingen en bijeenkomsten van het CHOH.

Zaken die niet binnen ons bestuur kunnen worden opgelost kaarten wij aan binnen het CHOH die dan aan HEEMwonen worden voorgelegd.

Vragen vanuit HEEMwonen worden voorgelegd binnen het regelmatig overleg van het bestuur van UoW waarna er een terugkoppeling volgt.

Verder worden wij betrokken bij toekomstige plannen van HEEMwonen met betrekking tot sloop, renovatie en of nieuwbouw, leefbaarheid en sociale aspecten binnen de verhuureen­heden.

Activiteiten

 • Regelmatig overleg DB - en Bestuur Huurdersvereniging Ubach over Worms (zie vergaderschema 2021.
 • Het houden van inloopspreekuur voor huurders,
 • Jaarlijks organiseren van een ledenvergadering en verantwoording afleggen aan de ledenvergadering,
 • Organiseren van thema avonden voor huurders,
 • Werven van nieuwe leden door middel van flyers en advertenties,
 • Volgen van cursussen en andere voorlichting betreffende huurwoningen enz.
 • Vergaderingen bijwonen op Gemeentelijk en Regionaal niveau.
 • Beschikbare ruimte voor vergaderingen bespreken,
 • Overleg met Welsun over de te huren vergaderruimte ruimte en financiële afhandeling,
 • Vier maal per jaar overleg met BC’s van diverse complexen,
 • Waar nodig contact leggen en onderhouden met Gemeente,
 • Vergaderingen van CHOH bijwonen,
 • Regelmatig overleg met HEEMwonen op complexniveau,
 • Overlegvergaderingen CHOH en directie HEEMwonen bijwonen,
 • Overlegvergadering met Gemeente landgraaf met betrekking tot Prestatie afspraken.
 • Het bijhouden van de Website,
 • Deelnemen aan werkgroepen en ad hoc overleg,
 • Opstellen van begroting 2021.

Doelstellingen:

Streven naar goede en betaalbare huurwoningen,

Meepraten en mede beslissen over sloop, onderhoud, nieuwbouw en sociale aspecten,

Meepraten en mede beslissen over de jaarlijkse huurverhoging,

Kaarten misstanden aan bij de corporatie en pogen indien noodzakelijk het beleid te beïnvloeden,

Optimaal gebruik maken van ons advies en instemmingsrecht.

Samenstelling Bestuur UoW.

Frans Starmans                           Bestuurslid,

Nico Thomas                               Bestuurslid,

Roger Hunnekens                        Bestuurslid,

Marcel Oerlemans                       Bestuurslid/Secretariaat,

Hans Oldenburger                       Bestuurslid/Secretariaat,

Karin Hoeppermans                     Bestuurslid/Penningmeester,

Jo Meulenberg                            Bestuurslid/Voorzitter.

Vriendelijk groetend,

Jo Meulenberg.

Oktober 2020

 

Ontvangsten:  
Bijdrage HEEMwonen € 9.050
Uitgaven:
Overige bestuurskosten € 1.200
Huisvestingskosten € 700
Vergaderkosten € 600
Algemene beheer- en administratiekosten € 1.500
Activiteiten € 1.400
Telefoon/internet € 500
Portokosten € 250
Bankkosten € 150
Reiskosten € 500
Representatie/PR € 600
Opleiding en deskundigheidsbevordering € 900
Bijdragen aan HO’s en BC’s € 750
Totaal € 9.050