Notulen 25 Mei 2022

logon1

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET CENTRAAL HUURDERS OVERLEG HEEMWONEN (CHOH)

 

Datum: 25 Mei 2022    An der Put  Landgraaf 19:00-20:30      

Aanwezig: Anjo Coervers, Hans Janssen, Frans Tiggelman, Hans Oldenburger, Jo Meulenberg,    Jos Schmeitz, Mia Hagen, Karin Hoeppermans.        

Gasten:     Wim Nieuwdorp (HVK)

Afmeldingen: Herman Rauer, Hans Haszing, Wim Simons

Afwezig        : Wim Weide  (RvC)

                                            

 • Opening vergadering door de Voorzitter en vaststellen Agenda.
 • 1 minuut stilte voor Overledene Marianne Paffen !
 1. Bij het doornemen van de notulen van 23 Maart waren er geen op of aanmerkingen. Deze notulen zullen medio Mei 2022 op aangepaste wijze op de Website van het CHOH geplaatst worden.
 1. Doornemen van het verslag en actiepuntenlijst HEEMwonen van de vergadering van 20 april 2022.

geen op of aanmerkingen op deze.

 1. Doornemen Actie en Besluitenlijst CHOH.
 • Financieel.

Accountant heeft 2 vragen omtrent de financiële stukken welke bij hem gedeponeerd, na beantwoording hiervan worden de stukken als zijnde gereed naar de penningmeester verzonden en voor te leggen bij de volgende vergadering van het CHOH.

 • Actiepunt 274 : Samenwerkings Overeenkomst CHOH en HW wordt vernieuwd.
 • Actiepunt 279 en 280 , trainingen worden georganiseerd.
 1. Stand van zaken Huuraanzegging 2022, reactie van het CHOH verzonden aan HW op 14 april 2022.
 • Ondanks alle argumenten van het CHOH om de huurverhoging te vermeiden of te minimaliseren blijft HW bij een verhoging van 2,3% of 3.3 %
 • Er wordt geëvalueerd op welke wijze de huurders, hierover geïnformeerd gaat worden.

Instructies over bezwaar aantekenen inzake huurverhoging zijn in de Huurwijzer van de woonbond, welke elke HV geleverd krijgt, te vinden.

 1. Informeren van de huurders inzake nieuws van het CHOH.

 

 • De werkgroep zal z.s.m. bijeenkomen en diverse thema’s bespreken, wordt vervolgd !
 1. Informatie over glas bewassen, bereikbaarheid van de te wassen ramen.
 • Het is niet duidelijk in welk interval de ramen gewassen worden en of de kosten wel of niet in de servicekosten zijn opgenomen, deze vraag wordt aan HEEMwonen gesteld, hetgeen wordt vervolgd.
 • Voorstel: in de algemene ruimte van de complexen een overzicht te plaatsen zodat het voor de bewoners zichtbaar is wanneer en welke ramen een schoonmaakbeurt krijgen.

 1. Mededelingen.

 

 • De voorzitter heet dhr. Wim Nieuwdorp,(HVK), welkom en verklaard hem de spelregels van het CHOH.
 • In de loop van dit jaar (2022) zal er een themabijeenkomst plaatsvinden samen met de RvC en het CHOH, met als thema “Het Koersplan” en communicatie algemeen.
 • Kennismaking met de nieuwe voorzitter van de RvC zal t.z.t. plaats vinden.
 • Het voorstel wordt gedaan om een “HEI “ dag te organiseren met alle afgevaardigden van het CHOH, mekaar beter leren kennen, betere samenwerking en onderling begrip ,Team Building.
 • Programma “Lasso” , geplande afspraak door omstandigheden verschoven naar een latere datum en tijdstip, Informatie volgt.
 1. Rondvraag.  

 

 • Werking Dropbox, geplaatst in Teams, voor ieder inzichtelijk, niet ieder kan hier gebruik van maken. ( info I.T. )
 • Vraag, voorlopig gebruik te maken van voormalige mailadressen.
 • Binnen de HV UoW komt een vacature vrij voor de functie van secretaris.

 

      

      

Voorzitter ,                                             Secretaris,

Anjo Coervers                                         Wim Simons,