Notulen 23 Maart 2022

s5 logo

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET CENTRAAL HUURDERS OVERLEG HEEMWONEN (CHOH)

 

Datum:  23 Maart 2022   19:00-20:30

Locatie: HV Kerkrade.

                                                 

                                            

 1. Opening.
 • De voorzitter heet een ieder welkom en opent de vergadering.
 1. Vaststellen agenda.
 • De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.
 1. Doornemen Notulen van 19 Januari 2022 en Actie & Besluitenlijst.

 

 • Inzake notulen zijn verder geen op of aanmerkingen genoteerd.
 • De Actie & Besluiten lijst wordt bijgewerkt.
 • Punt 251 : Foto van de leden in het CHOH voor op de website van het CHOH., wordt z.s.m. een afspraak gemaakt.
 • Punt 256 : Interne actie naar de invulling van een plv secretaris voor het CHOH.
 • Punt 264 : De aanpassingen in de Statuten van het CHOH zijn aangepast en retour Notaris verzonden voor definitieve ondertekening.
 • Punt 274 : De Samenwerkingsovereenkomst ( SOK ) is in een concept fase en wordt verder intern beoordeeld door het CHOH, wordt vervolgd.
 • Punt 277 : Het programma voor de ledenadministratie etc, “Lasso “ wordt een afspraak gemaakt voor een presentatie.
 1. Doornemen verslag en actielijst van HEEMwonen d.d. 16 Februari 2022.

 

 • Hier zijn geen op of aanmerkingen genoteerd.
 1. Stand van zaken adviezen : Koersplan HW, ZAV Beleid HW, Huuraanzegging HW 2022/2023 .

 

 • De adviezen, Koersplan, ZAV beleid en Huuraanzegging zijn naar HW verzonden, HEEMwonen zal op genoemde adviezen reageren.

 

 1. Inventariseren openstaande en langdurige klachten.

 

 • Deze worden door de HV’s geïnventariseerd en voor de eerstvolgende algemene vergadering van het CHOH d.d. 25 Mei 2022 geagendeerd.

 

 1. Opstellen Jaarverslag 2021 en Werkplan 2022.

 

 • Het Jaarverslag 2021 en het Werkplan 2022 wordt na instemming van de aanwezigen voor de periode 2022 gehandhaafd en gepubliceerd

op de website van het CHOH.

 1. Mededelingen.

 

 • De Huurders Commissaris van de RvC zal in de toekomst voor de algemene vergaderingen van het CHOH worden uitgenodigd.
 • Bij de Accountant worden na controle z.s.m. de financiële stukken van het CHOH en de aangesloten Huurders Verenigingen over het boekjaar

2021, opgevraagd.

 • Voortgang in de verdere ontwikkelingen naar een nieuwe Huurders Vereniging te Landgraaf wordt medegedeeld na de bijeenkomst van 05 April a.s.
 • De functie van plaatsvervangend penningmeester is ingevuld.
 • HVK gaat in gesprek met belangstellenden welke zich hebben aangemeld voor werkzaamheden in het huurderswerk.
 • De functie van plaatsvervangend voorzitter is ingevuld voor een periode van 3 maanden.
 • Het CHOH heeft besloten, omdat de huidige voorzitter van de RvC en voormalig Huurders Commissaris haar functie heeft neergelegd, de procedure volgens de regels door HEEMwonen wordt opgestart voor de werving een 2e huurders commissaris.

Het CHOH heeft besloten, om voorlopig verder te gaan met 1 Huurders Commissaris. HEEMwonen is hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 1. Coervers , Voorzitter W. Simons , Secretaris