Een gezond binnenmilieu
Een gezond binnenmilieu
 
Op 10 april hebben een achttal afgevaardigden van het CHOH en haar lidorganisaties deelgenomen aan een workshop georganiseerd door de GGD Zuid-Limburg.
Doel van de workshop was het bevragen van de deelnemers onder andere over wat zij verstaan onder gezond wonen, welke problemen zij ervaren, wat de
beweegredenen zijn om iets aan deze problemen te doen en wat hiervoor nodig is. Ook werden bestaande voorlichtingsmaterialen rondom gezond wonen getoond
en besproken.
De workshop maakt deel uit van een serie van twaalf workshops in Zuid-Limburg en Belgisch Limburg. In elke regio worden telkens zes workshops georganiseerd;
drie voor huurders en drie voor medewerkers van woningbouwcorporaties en gemeenten.
In juni zal het eindrapport van alle workshops met conclusies en aanbevelingen gepresenteerd worden.
De workshops maken deel uit van een project dat mogelijk gemaakt is met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.