Jaarverslag 2021

1

Jaarverslag CHOH 2021                      

Vastgesteld 19-1-2022

Het CHOH is een actief samenwerkingsverband van Huurders Verenigingen in het werkgebied van de woningcorporatie HEEMwonen in Landgraaf en Kerkrade.

HEEMwonen is een van de grootste sociale verhuurders in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Het werkgebied is in beide gemeenten opgedeeld in vijf stadsdelen, waarvan twee in de gemeente Kerkrade te weten, Kerkrade Oost en Kerkrade West (samengevoegd in de Huurders Vereniging Kerkrade), en drie stadsdelen in de gemeente Landgraaf te weten, Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms.

Elk van deze stadsdelen kent een eigen organisatie die opkomt voor de belangen van huidige en toekomstige huurders van HEEMwonen.

Enkele van deze organisaties kennen op hun beurt ook weer een netwerk van diverse commissies en huurders verenigingen allen in het belang van de huurders van HEEMwonen.

Vanaf 2019 wordt het CHOH geconfronteerd met een te kort aan afgevaardigden en tevens dagelijks bestuursleden, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. Verscheidende pogingen werden ondernomen om deze aan te vullen, maar zonder resultaat.

Het werven van nieuwe vrijwilligers middels de aangesloten huurdersorganisaties had geen resultaat, en daarom werd het buurt- en opbouwwerk Welsun en Impuls ingeschakeld. De werving had als gevolg dat meerdere belangstellenden zich melden. Uit de belangstellenden werden uiteindelijk de nieuwe bestuursleden gekozen voor de functies Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en één aanvulling als afgevaardigde .

Helaas is ook een dierbare CHOH-afgevaardigde met veel kennis op het gebied van de volkshuisvesting overleden, en hierdoor is de behoefte nog groter geworden om het CHOH weer op volle sterkte en kennis te krijgen.

Vervolgens is men ook gestart met het onderzoek om binnen Landgraaf één huurdersvereniging te realiseren in de vorm van vervlechting. Hetgeen in 2022 haar invulling zal moeten krijgen.

Overleg.

Ook dit jaar hebben weer meerdere keren algemene vergaderingen plaats gevonden. Voor een korte periode was het nog mogelijk om fysieke vergaderingen te houden, maar op het einde van het jaar werden wij door de tweede coronagolf genoodzaakt om digitaal te vergaderen. Bij deze algemene vergaderingen werden ook de afgevaardigden Huurders Commissarissen van de Raad van Commissarissen uitgenodigd. Van alle algemene vergaderingen wordt een verslag gemaakt en een doorlopende besluitenlijst bijgehouden. Ter voorbereiding van deze algemene vergaderingen vindt ook overleg plaats tussen het bestuur van het CHOH en de voorzitters van de lid organisaties van het CHOH.

Vervolgens heeft het CHOH ook meerdere keren formeel overleg gevoerd met het managementteam van HEEMwonen. Ook van dit overleg wordt verslag gemaakt en wordt een actielijst bijgehouden van de gemaakte afspraken. Het overleg van het CHOH met het managementteam van HEEMwonen wordt voorbereid in een z.g. agendaoverleg waarin de overlegpartners van HEEMwonen als mede het DB van het CHOH vertegenwoordigd zijn.

Eenmaal per jaar heeft er ook een formeel overleg plaats met het CHOH en met de voltallige Raad van Commissarissen en Directie van HEEMwonen. Door corona en vacatures bij de RvC, heeft er in 2021, geen overleg plaatsgevonden.

Werkgroepen.

Om alle vraagstukken die door het CHOH in behandeling worden genomen, kent het CHOH een aantal werkgroepen. Door het toetreden van 4 nieuwe leden, wordt ook de werkdruk binnen de werkgroepen verminderd en is het ook weer  mogelijk om de werkgroepen her in te richten. De te behandelen onderwerpen van deze werkgroepen zijn  als volgt verdeeld:

 • Werkgroep A: Convenant, statuten, huishoudelijk reglement, huurbeleid, huurcontract, betaalbaarheid, beleid CHOH, werving en selectie profielschetsen en samenwerkingsovereenkomst.
 • Werkgroep B: Financiën, alle interne en externe financiële zaken CHOH en Huurdersorganisaties.
 • Werkgroep C: Leefbaarheidsfonds.
 • Werkgroep D: Onderhoudsbeleid, service abonnement , servicekosten, warmtewet, duurzaamheid, ketenpartners, ondernemingsplan, portefeuilleplan en huisvesting CHOH en HO’s
 • Werkgroep E: PR, Nieuwsberichten, websites, nieuwsberichten Woonbond, Aedes en andere lectuur.
 • Werkgroep F: Woningwet, prestatieafspraken, wonen en zorg, participatie DAEB en niet-DAEB.

Advies.

Het CHOH brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

Over de volgende onderwerpen welke door HEEMwonen zijn ingediend bij het CHOH in 2021 , zijn de navolgende adviezen uit gebracht.

 • Jaarlijkse huurverhoging/huurverlaging
 • Bod bij prestatieafspraken, Landgraaf en Kerkrade.
 • Servicekosten
 • Renovatieprojecten
 • Huurcontracten behorende bij de zonnepanelen.
 • Investering- en onderhoudskosten
 • Aankoop en verkoop woningen
 • Betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en leefbaarheidsfonds.
 • Deelname aan de werving en advisering lid van de Raad van Commissarissen

en nieuwe Directeur-bestuurder HEEMwonen.

 • Deelname aan en het overleg en advisering gebieds- en woonvisie te Kerkrade en Landgraaf.

 

Samenwerking.

Lokaal.

De lid organisaties van het CHOH nemen ook deel aan lokaal buurt-, wijkoverleg en overleg op gemeentelijk niveau. Denk hierbij ook  aan buurtbeheeroverleg met welzijnsorganisaties, gemeenten en politie, zoals de coalitie besprekingen  en bewonerscommissies in het kader van leefbaarheid of ondersteuning bij renovatieprojecten.

Provinciaal.

Afgevaardigden van het CHOH nemen ook deel aan het provinciaal overleg regio Zuid - en Midden Limburg georganiseerd door de Nederlandse Woonbond Regio Zuid .

Landelijk.

Namens het provinciaal overleg Regio Zuid, neemt ook een afgevaardigde van het CHOH-deel aan de landelijke vergaderingen van de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond.

Kennisvergaring en professionalisering.

Het vergaren van kennis en het vergroten van de professionalisering gebeurt door middel van deelname aan cursussen, webinars en het bezoeken van seminars. Ook dit jaar is er door afgevaardigden van het CHOH hieraan deelgenomen.. De cursussen, webinars en seminars staan onder auspiciën van de Nederlandse Woonbond of andere organisaties op het gebied van de volkshuisvesting.

Voorzitter CHOH               Secretaris                   Penningmeester

Anjo Coervers                    Wim Simons                 Hans Janssen