Jaarverslag 2020

1

Jaarverslag 2020              Opgemaakt: 15-3-2021.

Het CHOH is actief als samenwerkingsverband van bewoners- en huurdersorganisaties in het werkgebied van de woningcorporatie HEEMwonen.

HEEMwonen is de grootste sociale verhuurder in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Het werkgebied van HEEMwonen is opgedeeld in een vijftal stadsdelen, waarvan twee in Kerkrade (Kerkrade-Oost en Kerkrade-West) en drie in Landgraaf (Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms).

Het CHOH kent elk van deze stadsdelen een eigen organisatie die opkomt voor de belangen van de (toekomstige) huurders.

Enkele van de lidorganisaties van het CHOH kennen op hun beurt ook weer een heel netwerk van organisaties en commissies.

Het CHOH zag zich in 2019 ook geconfronteerd met het opstappen van het dagelijks bestuur van één van haar lidorganisaties, het Huurders Platform Schaesberg (HPS). Dit betekende ook het beëindigen van de afvaardiging naar het CHOH van twee van de leden van het dagelijks bestuur van het HPS.

Ondanks verscheidene pogingen door het CHOH ,  gedurende de gehele periode tot nu toe om weer vanuit de aangesloten verenigingen te komen tot een nieuw DB voor het HPS is dit niet gelukt.

En doordat er per 1 januari 2020 in het CHOH een secretaris vacature was werd vanaf dat moment het bestuur nog gevormd door de voorzitter en een plaats vervangend penningmeester en inclusief 8 afgevaardigden van de aangesloten huurders organisaties.

Omdat het werven van nieuwe vrijwilligers middels de huurders organisaties geen resultaat opleverden, is het buurt- en opbouwwerk van Welsun te Landgraaf ingeschakeld.

Die werving heeft een 14 tal belangstellende huurders opgeleverd vanuit Kerkrade en Landgraaf, waarvan er uiteindelijk 7 zijn opgenomen in het CHOH en de huurders organisaties.

Van die 7 zijn er 4 kandidaten zie naar wij hopen een bestuursfunctie krijgen in het CHOH  en daarmee kan het bestuur weer normaal functioneren.

Blijft nog een belangrijk punt van aandacht, om in 2021 voor Landgraaf één huurders vereniging te realiseren.

Overleg

Vijf maal heeft er een algemene vergadering van het CHOH plaatsgevonden. Bij de algemene vergadering worden ook de huurderscommissarissen van de Raad van Toezicht van HEEMwonen uitgenodigd. Van de algemene vergadering wordt een verslag gemaakt en er wordt een (doorlopende) besluitenlijst bijgehouden. Ter voorbereiding van een algemene vergadering vond er een overleg plaats tussen het bestuur van het CHOH en de voorzitters van de lidorganisaties van het CHOH.

Het CHOH heeft in 2020 vijf maal formeel overleg gevoerd met het management van HEEMwonen. Van het overleg wordt verslag gemaakt en er wordt een actielijst bijgehouden van gemaakte afspraken. Het overleg van het CHOH met het management van HEEMwonen wordt voorbereid in een zogenaamd agenda-overleg waarin zowel HEEMwonen als CHOH vertegenwoordigd zijn.

Eenmaal per jaar heeft ook een formeel overleg plaats van het CHOH met de voltallige Raad van Commissarissen.

Werkgroepen

Om alle vraagstukken die behandeling door het CHOH vragen goed te kunnen oppakken, kent het CHOH een aantal werkgroepen. In 2020 zijn de taken van de diverse werkgroepen herzien, hetgeen geleid heeft tot een vermindering van het aantal werkgroepen. Ultimo december 2019 kent het CHOH de volgende werkgroepen:

 1. Convenant, statuten, huishoudelijke reglementen, huurcontract, huurbeleid, betaalbaarheid, beleid CHOH, werving, selectie en profielschetsen
 2. Financiën
 3. Leefbaarheid en Leefbaarheidsfonds
 4. Onderhoudsbeleid, serviceabonnement , servicekosten, warmtewet, duurzaamheid, ketenpartners, ondernemingsplan, portefeuilleplan en huisvesting CHOH en HO’s
 5. PR, Nieuwsberichten van Aedes, Woonbond – andere lectuur
 6. Woningwet 2015, prestatieafspraken, wonen en zorg, participatie en DAEB – Niet‑DAEB

Advies

Over de volgende onderwerpen zijn door het CHOH in 2020 officiële adviezen uitgebracht aan HEEMwonen:

 • Bod bij prestatie - afspraken
 • Jaarlijkse huurverhoging
 • Servicekosten
 • Groenvoorziening
 • Renovatie projecten.
 • Investerings- en onderhoudsbegroting
 • In – en verkoop van woningen.
 • Betaalbaarheid, duurzaamheid , leefbaarheid en leefbaarheidsfonds.
 • Deelname aan de werving lid van de Raad van Commissarissen voor de huurders en Directeur bestuurder van HEEMwonen.
 • Deelnamen aan overleg gebieds- en woonvisies in Kerkrade en Landgraaf.

Samenwerking

Lokaal

De lidorganisaties van het CHOH nemen deel aan lokaal overleg (buurt-, wijk- en gemeentelijk niveau). Hierbij moet gedacht worden aan overleg met de gemeente over bijvoorbeeld prestatie-afspraken, maar ook aan buurtbeheeroverleg met welzijnsorganisaties, gemeente en politie en overleg met bewoners(organisaties) in het kader van onder meer leefbaarheid.

Regionaal

In 2019 heeft het CHOH geparticipeerd in het Regionaal Overleg Huurdersorganisaties Parkstad Limburg (ROH). Eind 2019 is deze participatie geëvalueerd binnen de algemene vergadering van het CHOH hetgeen geleid heeft tot het besluit om de participatie in het ROH na 2019 niet meer te continueren.

Voorts nemen afgevaardigden van het CHOH deel aan de provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond in Limburg

Landelijk

Namens de provinciale vergaderingen in Limburg, neemt één afgevaardigde deel aan de landelijke vergaderingen van de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond.

Kennisvergaring en professionalisering

Ook in 2019 hebben afgevaardigden van het CHOH deelgenomen aan cursussen van onder meer de Nederlandse Woonbond.

Voorzitter CHOH,                                                                  Secretaris CHOH,

Frans Tiggelman                                                                   Hans Haszing