Disclaimer

Inhoud
De door het CHOH verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie verstrekt via deze website of via e-mails die automatisch verstuurd worden via deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het CHOH kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het CHOH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. het CHOH aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het CHOH worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden aan derden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy
Alle door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat het CHOH deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.

E-mail
Alle door het CHOH aangeleverde informatie blijft intellectueel eigendom van het CHOH en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De in een e-mail vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van het CHOH. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n), openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is slechts toegestaan als het CHOH u daarvoor toestemming geeft. Als een e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit kenbaar te maken door het bericht terug te sturen en het bericht vervolgens te verwijderen. Helaas kan het CHOH er niet voor instaan dat een e-mailbericht tijdig wordt ontvangen, dat de integriteit van dit bericht  behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen en/of andere schadelijke software, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).