Nieuws 2016
(30-11-2016)
Uitslag enquête
In september en oktober heeft het CHOH een enquête gehouden. De uitslag van deze enquête kunt u hier lezen.
De vijf gelukkige winnaars van de cadeaubonnen hebben hun prijs  inmiddels ontvangen.
Het is de bedoeling dat we in 2017 opnieuw de huurders van HEEMwonen gaan raadplegen.
(08-11-2016)
Huurdersorganisatie+
Al eerder berichtten wij op deze plaats over het project Huurdersorganisatie+ van de Nederlandse Woonbond. Het project is bedoeld om de (positie van) huurdersorganisaties
te versterken. Met de komst van onder meer de Woningwet 2015 wordt er steeds meer gevraagd van huurdersorganisaties. Verdere professionalisering en het vergroten van de kennis zijn dus belangrijke items. In het kader van het project Huurdersorgansiatie+ is de voorzitter van het CHOH, de heer Frans Tiggelman, door de Woonbond geinterviewd over de financiën van huurdersorganisaties. Het interview is gepubliceerd in de Woonbondig (een uitgave van de Woonbond) van november 2016. Het volledige interview kunt u hier lezen.
(05-09-2016)
Dag van het Huren
Tijdens de “Dag van het Huren” op zaterdag 1 oktober aanstaande openen veel woningscoroporaties in Nederland hun deuren om huurders en andere belangstellenden kennis te laten maken met de corporatie. Ook HEEMwonen biedt op die dag een gevarieerd programma, waarbij ook het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen aanwezig zal zijn.
Laat deze kans niet liggen en kom kennis maken met HEEMwonen en het CHOH. Klik hier voor het volledige programma.
(03-08-2016)
Ondernemingsplan 2017-2020 HEEMwonen
HEEMwonen gaat voor de periode 2017-2020 een nieuw ondernemingsplan opstellen. Om de richting hiervan te bepalen overlegt HEEMwonen met allerlei partijen zoals huurders, zorginstellingen, gemeenten en aannemers. Op 25 juli 2016 was het de beurt aan het CHOH om haar ideeën over de thema’s die in het ondernemingsplan aan de orde komen kenbaar te maken. In een ontspannen sfeer werden de verschillende thema’s besproken. Van de zijde van het CHOH werd aangegeven over welke zaken men tevreden was en waar nog ruimte voor verbetering is. Vooral het beschikbaar zijn en blijven van goede, betaalbare woningen is voor het CHOH een belangrijk punt.
(20-06-2016)
Interview met Frans Tiggelman (voorzitter CHOH)
In het kader van het project HO+ van de Nederlandse Woonbond is op 12 april de voorzitter van het CHOH, de heer Frans Tiggelman, geïnterviewd over het onderwerp “De financiën van een huurdersorganisatie”. Het gefilmde interview kunt u hier bekijken.
(20-06-2016)
Eerste nieuwsbrief van het CHOH
Inmiddels is de eerste nieuwsbrief van het CHOH verschenen. U vindt deze nieuwsbrief op de pagina Publicaties”. Woonbond-project HO+ In het kader van het project van de Nederlandse Woonbond dat moet leiden tot meer professionaliteit bij huurdersorganisaties (HO+) zijn op12 april de voorzitter en de penningmeester geïnterviewd over het onderwerp “De financiën van een huurdersorganiatie”. Het interview werd afgenomen door twee medewerkers van de Woonbond. De resultaten van het gefilmde interview zullen te zien zijn tijdens een Woonbondcongres op 27 mei en ook zal een schriftelijke weergave van het interview gepubliceerd worden in Woonbondig (het magazine van de Woonbond). Dat het CHOH tot de tien uitverkoren huurdersorganisaties hoort die in het kader van het project HO+ zijn geïnterviewd is iets waar we trots op mogen zijn.
(03-04-2016)
HEEMwonen stelt betaalbaarheid voorop bij huurverhoging 2016
Net als voorgaande jaren, kiest HEEMwonen voor een gematigde huurverhoging. Per 1 juli wordt de huur verhoogd met slechts 0,6%. Dit is inflatieniveau en beduidend lager dan de huurverhoging die het kabinet toestaat. Alle huurders ontvangen vóór 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging van hun woning.Gematigde huurverhoging van 0,6% HEEMwonen verhoogt de huur per 1 juli met slechts 0,6%. Dit is inflatie-niveau. Hiermee zit HEEMwonen ruim onder de door het kabinet toegestane huurverhoging en worden de woonlasten beheersbaar gehouden. Bij woningen die gesloopt worden en waarvoor een sociaal statuut van kracht is wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. Wij maken ook in 2016 géén gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Totstandkoming gematigde huurverhoging Marjo Vankan (waarnemend directeur-bestuurder):‘Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen adviseerde positief over de gematigde huurverhoging. Net als wij vindt het CHOH betaalbaarheid belangrijk. Door de huurverhoging laag te houden lopen wij een fors bedrag mis. Toch is er bewust voor gekozen om hierop in te zetten omdat wij betaalbaarheid van woningen als één van onze kerntaken zien. Wij merken dat veel huurders een smalle beurs  hebben. Een betaalbare woning is dan essentieel. Wij gaan dit jaar onderzoeken hoe de nieuwe huursombenadering het
beste kan worden ingevoerd’. Woonlasten beheersbaar Woonlasten stijgen ook door de hogere energierekening. Daarom investeert HEEMwonen fors in energiebesparende maatregelen. Dat doen wij door woningen beter te isoleren en verwarmingsketels door zuinige combi-ketels te vervangen. Maar ook door het plaatsen van zonnepanelen. Met deze aanpassingen krijgen steeds meer woningen het gunstige energielabel A, B of C. Zo blijven de woonlasten beheersbaar en wordt het milieu gespaard.
(17-03-2016)
Visitatie woningcorporaties
CHOH en HEEMwonen nemen deel aan landelijke proeftuin huurdersparticipatie Het Centraal Huurders overleg HEEMwonen heeft zich samen met HEEMwonen aangemeld voor een
proeftuin huurdersparticipatie. Op 10 maart 2016 was de kick off. Deze proeftuin, een initiatief van Aedes en de Woonbond, is gericht op het versterken van huurdersorganisaties
en is onderdeel van een breder project van Aedes rond legitimatie van huurdersorganisaties.
Samenwerken
De rol van huurdersorganisaties is veranderd door de nieuwe Woningwet. Dat vraagt iets van corporaties én van huurdersorganisaties. Veel huurdersorganisaties en corporaties worstelen met zaken, zoals  legitimiteit, identiteit, competenties. De nieuwe Woningwet maakt dat er nog meer wordt verwacht van huurdersorganisaties. Zo spelen huurdersorganisaties nu ook een rol bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten. Tijdens de proeftuin formuleren we samen met HEEMwonen doelen die we gezamenlijk willen realiseren. Met als uiteindelijk doel het versterken van de rol van de huurdersorganisatie. We zien participatie niet als het  deelnemen aan het initiatief van de ander, maar als gelijkwaardig samenwerken. Hiernaar gaan we samen op zoek.
Wat gaan we doen?
Op lokaal gebied gaan we een denkbeeldige reis maken. We formuleren samen met HEEMwonen een reisdoel en maken een reisplan voor de komende negen maanden, de duur van de proeftuin. Zo nodig schakelen we reisbegeleiding in. Intern of extern. De reis leidt naar een meer toekomstbestendige samenwerking passend bij elkaars competenties. In totaal doen zeven corporaties en huurdersorganisaties mee aan twee proeftuinen. Tijdens de proeftuin wisselen we ervaringen uit en leren we van elkaar. De resultaten van de proeftuinen komen ook beschikbaar voor andere corporaties en huurdersorganisaties. De proeftuin is een mooi vervolg op onze inspiratiedag van vorig jaar.
(10-03-2016)
De Woningwet schrijft de woningcorporaties voor dat zij zich eens per vier jaar laten visiteren. Een visitatie heeft als doel helderheid te krijgen over de prestaties van de corporatie.Belanghebbenden zoals de gemeente, zorginstellingen maar ook de huurdersorganisaties worden uitvoerig bevraagd over het presteren van de corporatie op alle terreinen. Een visitatie is ook een middel om het presteren van de woningcorporatie te verbeteren. Voor huurdersorganisaties gaat het hierbij onder meer om het huurprijsbeleid, het strategisch voorraadbeleid,  het participatiebeleid, de kwaliteit van de dienstverlening,  wonen en zorg.Afgevaardigden van het CHOH zijn op 9  maart geïnterviewd door de visitatiecommissie die dit jaar de visitatie van HEEMwonen uitvoeren. De afgevaardigden hebben zich hierop onder meer door het volgen van een cursus van de Woonbond op voorbereid. Meer informatie over visitatie van woningcorporatie kunt u vinden op www.visitaties.nl.
(07-03-2016)
Samenwerking huurders-organisaties Parkstad Limburg
De huurdersorganisaties in Parkstad Limburg zijn door de Nederlandse Woonbond uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 maart 2016. Doel van deze bijeenkomst is te bekijken of en op welke terreinen samenwerking mogelijk is.

Centraal Huurders Overleg Heemwonen (CHOH)
Secretariaat: Hovenstraat 132 F

6374 HG Landgraaf

06-87 737 226