Jaarverslag 2018

s5 logo

Jaarverslag 2018

Het CHOH is actief als samenwerkingsverband van bewoners- en huurdersorganisaties in het werkgebied van de woningcorporatie HEEMwonen.

HEEMwonen is de grootste sociale verhuurder in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Het werkgebied van HEEMwonen is opgedeeld in een vijftal stadsdelen, waarvan twee in Kerkrade (Kerkrade-Oost en Kerkrade-West) en drie in Landgraaf (Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms).

Bij de oprichting van het CHOH kende elk van deze stadsdelen een eigen organisatie die opkomt voor de belangen van de (toekomstige) huurders. In 2018 zijn twee van de vijf lidorganisaties, de Huurdersraad Kerkrade en de Huurdersvereniging Land van Rode, opgeheven en is er één nieuwe vereniging opgericht die de belangen van alle huurders van HEEMwonen in Kerkrade vertegenwoordigt: de Huurdersvereniging Kerkrade.

Enkele van de lidorganisaties van het CHOH kennen op hun beurt ook weer een heel netwerk van organisaties en commissies.

Als gevolg van het wegvallen van twee organisaties en het ontstaan van een nieuwe vereniging in Kerkrade was het noodzakelijk de statuten van het CHOH op deze veranderde omstandigheden aan te passen. Was er eerste sprake van een afvaardiging in het CHOH per lidorganisaties, nu is er sprake van een afvaardiging per stadsdeel.

Overleg

Vijf maal heeft er een algemene vergadering van het CHOH plaatsgevonden. Bij de algemene vergadering worden ook de huurderscommissarissen van de Raad van Toezicht van HEEMwonen uitgenodigd. Van de algemene vergadering wordt een verslag gemaakt en er wordt een (doorlopende) besluitenlijst bijgehouden. Ter voorbereiding van een algemene vergadering vindt er een overleg plaats tussen het bestuur van het CHOH en de voorzitters van de lidorganisaties van het CHOH.

Het CHOH heeft in 2018 vijf maal formeel overleg gevoerd met het management van HEEMwonen. Van het overleg wordt verslag gemaakt en er wordt een actielijst bijgehouden van gemaakte afspraken. Het overleg van het CHOH met het management van HEEMwonen wordt voorbereid in een zogenaamd agenda-overleg waarin zowel HEEMwonen als CHOH vertegenwoordigd zijn.

Eenmaal per jaar heeft ook een formeel overleg plaats van het CHOH met de voltallige Raad van Commissarissen.

Werkgroepen

Om alle vraagstukken die behandeling door het CHOH vragen goed te kunnen oppakken, kent het CHOH een aantal werkgroepen:

 • Convenant, Statuten, Huishoudelijk Reglement, Huurcontract, Beleid CHOH
 • Financiën
 • Huurbeleid
 • Leefbaarheid, Leefbaarheidsfonds
 • Onderhoudsbeleid, Serviceabonnement, Servicekosten, Energiebeleid, Warmtewet en Duurzaamheid, Ketenpartners
 • Ondernemingsplan, Portefeuilleplan
 • PR, Nieuwsberichten AEDES, Ned. Woonbond. Andere Lectuur, Klantenportaal
 • Wassen van onbereikbare ramen
 • Werving, Selectie en Profielschetsen
 • Huisvesting CHOH/HO's
 • Woningwet 2015, Wonen en Zorg, Participatie, Prestatieafspraken

Advies

Over de volgende onderwerpen zijn door het CHOH in 2018 officiële adviezen uitgebracht aan HEEMwonen:

 • Bod bij prestatie-afspraken
 • Jaarlijkse huurverhoging
 • Groenvoorziening
 • Portefeuilleplan

Samenwerking

Lokaal

De lidorganisaties van het CHOH nemen deel aan lokaal overleg (buurt-, wijk- en gemeentelijk niveau). Hierbij moet gedacht worden aan overleg met de gemeente over bijvoorbeeld prestatie-afspraken, maar ook aan buurtbeheeroverleg met welzijnsorganisaties, gemeente en politie en overleg met bewoners(organisaties) in het kader van onder meer leefbaarheid.

Regionaal

In 2018 heeft het CHOH geparticipeerd in het Regionaal Overleg Huurdersorganisaties Parkstad Limburg.

Voorts nemen afgevaardigden van het CHOH deel aan de provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond.

Landelijk

Eén afgevaardigde van het CHOH neemt, namens de Provinciale Vergaderingen van de Nederlandse Woonbond, deel aan de landelijke Verenigingsraad.

Kennisvergaring en professionalisering

Ook in 2018 hebben afgevaardigden van het CHOH deelgenomen aan cursussen van onder meer de Nederlandse Woonbond. Ook is er scholing geweest samen met medewerkers van HEEMwonen over het onderwerp leefbaarheid.