© 2014-2016
Welkom Centraal Huurders Overleg HEEMwonen Home Home Over ons Over ons Contact Contact Publicaties Publicaties Links Links Disclaimer Disclaimer
Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor

de voorzitter van het CHOH

In de middag van 2 november vond er een bijzondere en heuglijke gebeurtenis plaats in het kantoor van de woningcorporatie HEEMwonen aan de Markt in Kerkrade. Door de burgemeester van Kerkrade, de heer Som, kreeg Frans Tiggelman, voorzitter van het CHOH en secretaris van de Huurdersraad Kerkrade, de versierselen opgespeld die horen bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd Frans Tiggelman door diverse sprekers geprezen om zijn jarenlange, belangeloze inzet voor de belangen van de huurders. (02-11-2017)

Het wassen van onbereikbaar

glas

Jarenlang heeft het CHOH met HEEMwonen overleg gevoerd over de kosten voor glasbewassing van onbereikbare ramen en glas. Omdat de wetgeving op dit punt niet duidelijk is, hebben de onderhandelingen met HEEMwonen langer geduurd dan verwacht. Eindelijk is er nu toch een akkoord. De nieuwe regeling CHOH is akkoord gegaan met de door HEEMwonen voorgestelde, nieuwe regeling.  Deze regeling houdt in dat HEEMwonen nagenoeg alle kosten van onbereikbaar glas voor haar rekening zal nemen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Dat betekent dat HEEMwonen de teveel betaalde kosten vanaf 1 januari van dit jaar aan huurders zal terugbetalen. Wat betekent dit voor u als huurder? Voor huurders die hiermee te maken hebben, betekent dit dat de servicekosten over 2017 lager kunnen uitvallen. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: •Woont u in een woongebouw waarin veel ramen als onbereikbaar glas worden gezien? Dan gaat het waarschijnlijk om een groter bedrag. HEEMwonen verlaagt dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 uw voorschot van de servicekosten. Het teveel betaalde bedrag betaalt HEEMwonen u dan in één keer terug. Is dit bij u het geval? Dan ontvangt u hierover in november bericht van ons. •Woont u in een woongebouw waarin weinig ramen als onbereikbaar glas worden gezien? Dan gaat het om een kleiner bedrag. U merkt dit dan pas in 2018, bij de afrekening van de servicekosten over 2017. Frans Tiggelman, voorzitter CHOH: ‘Wij zijn als CHOH zeer tevreden over dit resultaat dat in goede samenwerking met HEEMwonen tot stand is gekomen.’ Dit bericht is opgesteld vanuit een gezamenlijke actie van HEEMwonen en het CHOH. (08-09-2017)

Website Huurdersraad Kerkrade-

West in de lucht

Met het ingaan van de zomer is ook de website van de Huurdersraad Kerkrade-West on line gegaan. U vindt de website op www.huurdersraadkerkradewest.nl (21-06-2017)

Laat de huurtoeslag niet aan uw

neus voorbij gaan

Veel huurders vragen huurtoeslag niet aan omdat ze onzeker zijn, niet durven of denken hiervoor niet in aanmerking te komen. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Wilt u hulp hebben bij het aanvragen van huurtoeslag? Uw huurdersvereniging helpt u graag verder. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de Nederlandse overheid aan mensen die in een relatief dure huurwoning wonen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de hoogte van uw huur, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw toetsingsinkomen. Bovendien mag de huur, uw toetsingsinkomen en uw vermogen niet te hoog zijn. Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. De hoogte van uw huursubsidie hangt af van uw persoonlijke situatie zoals de hoogte van uw kale huur en uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. (07-04-2017)

Woord van de voorzitter

U is beloofd om regelmatig op onze website  bijgepraat te worden over de activiteiten waar het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH) , mee bezig is. We zijn momenteel in gesprek met de medewerkers van HEEMwonen over het huurbeleid 2017, wat betreft de huurverhogingen, maar ook de huren die de nieuwe huurder gaat betalen. Hierover is veel onbegrip bij u als oude/nieuwe huurder. Wij proberen die verschillen zo klein mogelijk te houden. Via in 2016 een  onder u gehouden enquête, heeft u aangegeven, de huidige huren voldoende te vinden. Uiteraard gaan wij weer proberen om voor u een zo laag mogelijke huurverhoging te realiseren. Ook zijn wij in onderhandeling met de huren van de parkeertarieven ten aanzien van gesloten en open parkeerplaatsen. Het ondernemingsplan 2017 tot 2020 waar u ook als huurder ook uw bijdrage aan heeft geleverd, is gereed en belooft dat u als huurder centraal staat. Een belofte van HEEMwonen die wij als huurdersbelangenorganisaties nauwgezet zullen volgen. Ook zijn wij deelnemer in het overleg met de gemeenten Kerkrade, Landgraaf, HEEMwonen en andere huurdersorganisaties om het woongenot, leefbaarheid en voldoende betaalbare woningen te realiseren. Ook het thema Wonen en Zorg wordt hierin besproken. Het zijn voor dit moment de belangrijkste zaken die voor u als huurder belangrijk zijn. Vele huurders hebben zich bij onze administratie laten inschrijven. Wij doen onze uiterste best om u zowel digitaal als via nieuwsbrieven te kunnen bereiken. U bent als huurder voor ons ook erg belangrijk en wij zijn al geruime tijd op zoek naar huurders die belangstelling hebben in het huurderswerk. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers, zowel bestuursleden in de huurdersverenigingen als de vrijwilligers in de wijken en buurten, wordt hoger en enkelen moeten soms ook om gezondheidsredenen afhaken.  Echter de aanvulling vanuit de achterban en dat bent u blijft helaas achterwege. U kunt zich altijd aanmelden bij de bekende huurdersverenigingen en op de website van het CHOH. (26-02-2017)

Uitslag enquête

In september en oktober heeft het CHOH een enquête gehouden. De uitslag van deze enquête kunt u hier lezen. De vijf gelukkige winnaars van de cadeaubonnen hebben hun prijs  inmiddels ontvangen. Het is de bedoeling dat we in 2017 opnieuw de huurders van HEEMwonen gaan raadplegen. (30-11-2016)

Huurdersorganisatie+

Al eerder berichtten wij op deze plaats over het project Huurdersorganisatie+ van de Nederlandse Woonbond. Het project is bedoeld om de (positie van) huurdersorganisaties te versterken. Met de komst van onder meer de Woningwet 2015 wordt er steeds meer gevraagd van huurdersorganisaties. Verdere professionalisering en het vergroten van de kennis zijn dus belangrijke items. In het kader van het project Huurdersorgansiatie+ is de voorzitter van het CHOH, de heer Frans Tiggelman, door de Woonbond geinterviewd over de financiën van huurdersorganisaties. Het interview is gepubliceerd in de Woonbondig (een uitgave van de Woonbond) van november 2016. Het volledige interview kunt u hier lezen. (08-11-2016)

Dag van het Huren

Tidens de “Dag van het Huren” op zaterdag 1 oktober aanstaande openen veel woningscoroporaties in Nederland hun deuren om huurders en andere belangstellenden kennis te laten maken met de corporatie. Ook HEEMwonen biedt op die dag een gevarieerd programma, waarbij ook het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen aanwezig zal zijn. Laat deze kans niet liggen en kom kennis maken met HEEMwonen en het CHOH. Klik hier voor het volledige programma. (05-09-2016)

Ondernemingsplan 2017-2020

HEEMwonen

HEEMwonen gaat voor de periode 2017-2020 een nieuw ondernemingsplan opstellen. Om de richting hiervan te bepalen overlegt HEEMwonen met allerlei partijen zoals huurders, zorginstellingen, gemeenten en aannemers. Op 25 juli 2016 was het de beurt aan het CHOH om haar ideeën over de thema’s die in het ondernemingsplan aan de orde komen kenbaar te maken. In een ontspannen sfeer werden de verschillende thema’s besproken. Van de zijde van het CHOH werd aangegeven over welke zaken men tevreden was en waar nog ruimte voor verbetering is. Vooral het beschikbaar zijn en blijven van goede, betaalbare woningen is voor het CHOH een belangrijk punt. (03-08-2016)

Interview met Frans Tiggelman

(voorzitter CHOH)

In het kader van het project HO+ van de Nederlandse Woonbond is op 12 april de voorzitter van het CHOH, de heer Frans Tiggelman, geïnterviewd over het onderwerp “De financiën van een huurdersorganisatie”. Het gefilmde interview kunt u hier bekijken. (20-06-2016)

Eerste nieuwsbrief van het CHOH

Inmiddels is de eerste nieuwsbrief van het CHOH verschenen. U vindt deze nieuwsbrief op de pagina Publicaties”. (20-06-2016)

Woonbond-project HO+

In het kader van het project van de Nederlandse Woonbond dat moet leiden tot meer professionaliteit bij huurdersorganisaties (HO+) zijn op12 april de voorzitter en de penningmeester geïnterviewd over het onderwerp “De financiën van een huurdersorganiatie”. Het interview werd afgenomen door twee medewerkers van de Woonbond. De resultaten van het gefilmde interview zullen te zien zijn tijdens een Woonbondcongres op 27 mei en ook zal een schriftelijke weergave van het interview gepubliceerd worden in Woonbondig (het magazine van de Woonbond). Dat het CHOH tot de tien uitverkoren huurdersorganisaties hoort die in het kader van het project HO+ zijn geïnterviewd is iets waar we trots op mogen zijn. (20-04-2016)

HEEMwonen stelt betaalbaarheid

voorop bij huurverhoging 2016

Net als voorgaande jaren, kiest HEEMwonen voor een gematigde huurverhoging. Per 1 juli wordt de huur verhoogd met slechts 0,6%. Dit is inflatieniveau en beduidend lager dan de huurverhoging die het kabinet toestaat. Alle huurders ontvangen vóór 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging van hun woning.

Gematigde huurverhoging van 0,6%

HEEMwonen verhoogt de huur per 1 juli met slechts 0,6%. Dit is inflatie-niveau. Hiermee zit HEEMwonen ruim onder de door het kabinet toegestane huurverhoging en worden de woonlasten beheersbaar gehouden. Bij woningen die gesloopt worden en waarvoor een sociaal statuut van kracht is wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. Wij maken ook in 2016 géén gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Totstandkoming gematigde huurverhoging

Marjo Vankan (waarnemend directeur-bestuurder): ‘Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen adviseerde positief over de gematigde huurverhoging. Net als wij vindt het CHOH betaalbaarheid belangrijk. Door de huurverhoging laag te houden lopen wij een fors bedrag mis. Toch is er bewust voor gekozen om hierop in te zetten omdat wij betaalbaarheid van woningen als één van onze kerntaken zien. Wij merken dat veel huurders een smalle beurs  hebben. Een betaalbare woning is dan essentieel. Wij gaan dit jaar onderzoeken hoe de nieuwe huursombenadering het beste kan worden ingevoerd’.

Woonlasten beheersbaar

Woonlasten stijgen ook door de hogere energierekening. Daarom investeert HEEMwonen fors in energiebesparende maatregelen. Dat doen wij door woningen beter te isoleren en verwarmingsketels door zuinige combi-ketels te vervangen. Maar ook door het plaatsen van zonnepanelen. Met deze aanpassingen krijgen steeds meer woningen het gunstige energielabel A, B of C. Zo blijven de woonlasten beheersbaar en wordt het milieu gespaard. (03-04-2016)

CHOH en HEEMwonen nemen

deel aan landelijke proeftuin

huurdersparticipatie

Het Centraal Huurders overleg HEEMwonen heeft zich samen met HEEMwonen aangemeld voor een proeftuin huurdersparticipatie. Op 10 maart 2016 was de kick off. Deze proeftuin, een initiatief van Aedes en de Woonbond, is gericht op het versterken van huurdersorganisaties en is onderdeel van een breder project van Aedes rond legitimatie van huurdersorganisaties.

Samenwerken

De rol van huurdersorganisaties is veranderd door de nieuwe Woningwet. Dat vraagt iets van corporaties én van huurdersorganisaties. Veel huurdersorganisaties en corporaties worstelen met zaken, zoals  legitimiteit, identiteit, competenties. De nieuwe Woningwet maakt dat er nog meer wordt verwacht van huurdersorganisaties. Zo spelen huurdersorganisaties nu ook een rol bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten. Tijdens de proeftuin formuleren we samen met HEEMwonen doelen die we gezamenlijk willen realiseren. Met als uiteindelijk doel het versterken van de rol van de huurdersorganisatie. We zien participatie niet als het  deelnemen aan het initiatief van de ander, maar als gelijkwaardig samenwerken. Hiernaar gaan we samen op zoek.

Wat gaan we doen?

Op lokaal gebied gaan we een denkbeeldige reis maken. We formuleren samen met HEEMwonen een reisdoel en maken een reisplan voor de komende negen maanden, de duur van de proeftuin. Zo nodig schakelen we reisbegeleiding in. Intern of extern. De reis leidt naar een meer toekomstbestendige samenwerking passend bij elkaars competenties. In totaal doen zeven corporaties en huurdersorganisaties mee aan twee proeftuinen. Tijdens de proeftuin wisselen we ervaringen uit en leren we van elkaar. De resultaten van de proeftuinen komen ook beschikbaar voor andere corporaties en huurdersorganisaties. De proeftuin is een mooi vervolg op onze inspiratiedag van vorig jaar.(17-03-2016)

Visitatie woningcorporaties

De Woningwet schrijft de woningcorporaties voor dat zij zich eens per vier jaar laten visiteren. Een visitatie heeft als doel helderheid te krijgen over de prestaties van de corporatie. Belanghebbenden zoals de gemeente, zorginstellingen maar ook de huurdersorganisaties worden uitvoerig bevraagd over het presteren van de corporatie op alle terreinen. Een visitatie is ook een middel om het presteren van de woningcorporatie te verbeteren. Voor huurdersorganisaties gaat het hierbij onder meer om het huurprijsbeleid, het strategisch voorraadbeleid,  het participatiebeleid, de kwaliteit van de dienstverlening,  wonen en zorg. Afgevaardigden van het CHOH zijn op 9  maart geïnterviwd door de visitatiecommissie die dit jaar de visitatie van HEEMwonen uitvoeren. De afgevaardigden hebben zich hierop onder meer door het volgen van een cursus van de Woonbond op voorbereid. Meer informatie over visitatie van woningcorporatie kunt u vinden op www,visitaties.nl. (10-03-2016)

Samenwerking huurders-

organisaties Parkstad Limburg

De huurdersorganisaties in Parkstad Limburg zijn door de Nederlandse Woonbond uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 maart 2016. Doel van deze bijeenkomst is te bekijken of en op welke terreinen samenwerking mogelijk is. (07-03- 2016)

Invoering nieuw

woningwaarderingsstelsel (WWS)

per 1 oktober

Het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend, verandert per 1 oktober. De WOZ-waarde van een woning gaat een groot deel uitmaken van het puntentotaal. Dat betekent dat huurders belanghebbenden zijn geworden bij de WOZ-beschikking. Door schommelingen in de maximale huurprijs kunnen sommige huurders die nu al (bijna) de maximale huurprijs betalen, huurverlaging vanaf 1 oktober aanvragen. De gemiddelde maximale huurprijs blijft gelijk, maar lokaal kan er veel schommelen. Als de maximaal toegestane huur van een woning onder de prijs (kale huur) zakt die huurders nu betalen, kunnen zij nu al huurverlaging per 1 oktober aanvragen. Specifiek huurders met een gepeperde huur die in een minder populaire wijk in een stad of in een krimpregio wonen maken daardoor kans op huurverlaging. Daarnaast noemt minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer Utrecht en Amersfoort als plaatsen waar de gemiddelde maximale huurprijs omlaag gaat. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag stijgt de gemiddelde maximale huur, al kunnen de wijzigingen ook daar in specifieke gevallen tot huurverlaging leiden. WOZ-waarde opvragen Huurders die al bijna de maximale hbuur betalen, doen er dus goed aan om de WOZwaarde van hun woning op te vragen. Dat kan door de WOZ-beschikking op te vragen bij de gemeentelijke belastingdienst. Huurders kunnen natuurlijk ook bij de verhuurder naar de WOZ-waarde vragen. In sommige gevallen zetten verhuurders de WOZ-waarde al op het jaarlijkse huurverhogingsvoorstel. Vanaf volgend jaar moeten gemeenten de WOZ-beschikking ook aan huurders sturen. Stijgende maximale huurprijzen De WOZ-punten gaan de punten voor de categorieën schaarstegebied, woonomgeving en woonvorm vervangen. Ook de puntenaftrek voor eventuele hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast) komen te vervallen. De Woonbond wijst er op dat er de afgelopen jaren veel punten aan het systeem zijn toegevoegd, waardoor de huurprijzen te veel ruimte krijgen om te stijgen. (02-09-2015)

Digitale training helpt (ouderen)

veiliger wonen

Wat doet u als de bloemenbezorger aan de deur zegt dat hij de bloemen wel even voor u in de vaas wil zetten? Laat u hem binnen? Wat weet u over een dergelijke babbeltruc? Welke vluchtroute neemt u als er brand is? Ooit over nagedacht? En kent u de tips om een inbraak of overval zoveel mogelijk te voorkomen? Leer in deze eenvoudige en leuke digitale training Veilig Wonen wat u zelf kunt doen om veilig te wonen. Gewoon thuis, achter uw eigen computer, of samen met familie of een verzorger. Van jong tot oud: iedereen wil graag een veilig thuis. Woon veiliger en doe de training! Kijk op www.woonveiliger.nl/elearning. (20-08-2015)

Woningwet 2015

Op 17 juni 2015 vond de Startbijeenkomst "Woningwet op Weg" plaats in De Woonindustrie te Nieuwegein. Hier werden wij om 9.30 uur verwelkomd. Namens het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH) namen wij met drie personen deel aan deze bijeenkomst. Minister Blok (Volkshuisvesting, M.B.Z.) gaf uitleg over de nieuwe woningwet, hij vertelde onder andere dat gemeenten, coöperaties en huurdersvertegenwoordigers gezamenlijk aan tafel moeten.  De nieuwe woningwet geeft huurders(vertegenwoordigers) nieuwe rechten en plichten. De nieuwe woningwet treedt per 1 juli 2015 in werking. Verder waren er discussies, die gevoerd werden door onder andere Aedes, Woonbond, de toezichthouders en de stakeholders over de nieuwe woningwet.  Minister Blok sprak aan het einde van de middag het slotwoord en bedankte iedereen voor de getoonde inzet en hoopte op een goede samenwerking. Na de lunch, waren er verschillende workshops (9 stuks), waarvan wij aan twee stuks hebben deelgenomen, namelijk Prestatieafspraken en Huurders aan tafel. Na een korte cabaret voorstelling, was de afsluiting, rond 17.00 uur.  Voor meer informatie, betreffende de nieuwe woningwet, verwijzen wij U graag naar de site  van de Woonbond, of het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (23-06-2015)

Blijf bij

Uw huurdersorganisatie vindt het belangrijk U snel op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen die voor U als huurder van belang zijn. Daartoe zal zij in de toekomst regelmatig (digitale) nieuws gaan verzenden en on-line enquêtes houden. Wij zijn dan ook druk doende een adressenbestand op te bouwen dat een en ander mogelijk maakt. In verband hiermee verzoeken wij U, mits U geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief en het niet erg vindt om af en toe Uw mening te geven, Uw emailadres aan ons door te geven (U mag daarnaast natuurlijk ook Uw gewone adres doorgeven). U hoeft geen lid te zijn van een huurdersorganisatie om Uw gegevens door te geven. Met het doorgeven van deze gegevens geeft U toestemming om deze op te nemen in de geautomatiseerde administratie die Uw huurdersorganisatie samen met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen voert. Doorgeven van de gegevens kan via het zenden van een email naar pr@choh.nl met als onderwerp “Nieuws” (vergeet niet Uw naam en, zo U wilt, Uw adres te vermelden).(29-04-2015)
Over het CHOH   Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen, kortweg CHOH genoemd, is een samenwerkingsverband van de HuurdersVereniging Land van Rode, de Stichting Huurdersraad Kerkrade, het Huurders Platform Schaesberg, de Huurdersvereniging Ubach over Worms en de Bewonersbelangen Vereniging Nieuwenhagen.
Blij bij
Wilt u onze digitale nieuwsbrieven ontvangen geef dan uw emailadres aan ons door. Met het doorgeven van deze gegevens geeft U toestemming om deze op te nemen in de geautomatiseerde administratie die Uw huurdersorganisatie samen met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen voert. Doorgeven van de gegevens kan via het zenden van een email naar pr@choh.nl met als onderwerp “Nieuws” (vergeet niet Uw naam en, zo U wilt, Uw adres te vermelden).
KvK: 60654031 IBAN: NL51SNSB0921956983
Home Home