Home

s5 logo

Jaarverslag 2019

Het CHOH is actief als samenwerkingsverband van bewoners- en huurdersorganisaties in het werkgebied van de woningcorporatie HEEMwonen.

HEEMwonen is de grootste sociale verhuurder in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Het werkgebied van HEEMwonen is opgedeeld in een vijftal stadsdelen, waarvan twee in Kerkrade (Kerkrade-Oost en Kerkrade-West) en drie in Landgraaf (Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms).

Bij de oprichting van het CHOH kende elk van deze stadsdelen een eigen organisatie die opkomt voor de belangen van de (toekomstige) huurders. In 2018 zijn twee van de vijf lidorganisaties, de Huurdersraad Kerkrade en de Huurdersvereniging Land van Rode, opgeheven en is er één nieuwe vereniging opgericht die de belangen van alle huurders van HEEMwonen in Kerkrade vertegenwoordigt: de Huurdersvereniging Kerkrade.

Enkele van de lidorganisaties van het CHOH kennen op hun beurt ook weer een heel netwerk van organisaties en commissies.

Als gevolg van het wegvallen van twee organisaties en het ontstaan van een nieuwe vereniging in Kerkrade was het noodzakelijk de statuten van het CHOH op deze veranderde omstandigheden aan te passen. Was er eerste sprake van een afvaardiging in het CHOH per lidorganisaties, nu is er sprake van een afvaardiging per stadsdeel. In 2019 is ook een begin gemaakt het reglement van het CHOH aan te passen op de veranderde omstandigheden, waaronder ook de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met HEEMwonen.

Het CHOH zag zich in 2019 ook geconfronteerd met het opstappen van het dagelijks bestuur van één van haar lidorganisaties, het Huurders Platform Schaesberg (HPS). Dit betekende ook het beëindigen van de afvaardiging naar het CHOH van twee van de leden van het dagelijks bestuur van het HPS. Een van de afgevaardigden van het HPS was tevens penningmeester van het CHOH, een functie die daarmee eveneens vacant kwam. Gelukkig is de functie van penningmeester door een andere afgevaardigde inmiddels weer ingevuld. Buiten het verlies van de afgevaardigden van het HPS, verloor het CHOH ook een afgevaardigde als gevolg van het plotselinge overlijden van een afgevaardigde namens de Huurdersvereniging Kerkrade (HVK) en beëindigde een van de afgevaardigden van de Bewonersbelangenvereniging Nieuwenhagen (BBVN) zijn lidmaatschap op persoonlijke gronden. Daarnaast stelde eind 2019 ook de secretaris van het CHOH zijn bestuursfunctie ter beschikking. Uiteindelijk heeft een en ander er in geresulteerd dat van de vijftien beschikbare zetels voor afgevaardigden in het CHOH er eind 2019 acht ingevuld zijn en de functie van secretaris vacant is.

Naar aanleiding van het opstappen van het dagelijks bestuur van het HPS hebben in 2019 in eerste instantie met het algemeen bestuur van het HPS door het CHOH gesprekken plaatsgevonden in een poging het dagelijks bestuur van het HPS weer ingevuld te krijgen. Toen bleek dat deze gesprekken niet tot het gewenste resultaat zouden leiden is gezocht naar andere mogelijkheden de huurdersbelangen van de Schaesbergse huurders te laten vertegenwoordigen. Daarbij is onder meer gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de Landgraafse lidorganisaties van het CHOH. Daarbij is ondersteuning gevraagd van de Nederlandse Woonbond. Eind 2019 was er nog geen concreet resultaat te melden, maar was inmiddels wel een Initiatiefgroep Huurdersbelangen Landgraaf actief. Deze groep heeft in eerste instantie tot doel een oplossing te vinden voor de problematiek waarmee het HPS zich geconfronteerd ziet.

Overleg

Vijf maal heeft er een algemene vergadering van het CHOH plaatsgevonden. Bij de algemene vergadering worden ook de huurderscommissarissen van de Raad van Toezicht van HEEMwonen uitgenodigd. Van de algemene vergadering wordt een verslag gemaakt en er wordt een (doorlopende) besluitenlijst bijgehouden. Ter voorbereiding van een algemene vergadering vond er een overleg plaats tussen het bestuur van het CHOH en de voorzitters van de lidorganisaties van het CHOH.

Het CHOH heeft in 2019 vijf maal formeel overleg gevoerd met het management van HEEMwonen. Van het overleg wordt verslag gemaakt en er wordt een actielijst bijgehouden van gemaakte afspraken. Het overleg van het CHOH met het management van HEEMwonen wordt voorbereid in een zogenaamd agenda-overleg waarin zowel HEEMwonen als CHOH vertegenwoordigd zijn.

Eenmaal per jaar heeft ook een formeel overleg plaats van het CHOH met de voltallige Raad van Commissarissen.

Werkgroepen

Om alle vraagstukken die behandeling door het CHOH vragen goed te kunnen oppakken, kent het CHOH een aantal werkgroepen. In 2019 zijn de taken van de diverse werkgroepen herzien, hetgeen geleid heeft tot een vermindering van het aantal werkgroepen. Ultimo december 2019 kent het CHOH de volgende werkgroepen:

  1. Convenant, statuten, huishoudelijke reglementen, huurcontract, huurbeleid, betaalbaarheid, beleid CHOH, werving, selectie en profielschetsen
  2. Financiën
  3. Leefbaarheid en Leefbaarheidsfonds
  4. Onderhoudsbeleid, serviceabonnement , servicekosten, warmtewet, duurzaamheid, ketenpartners, ondernemingsplan, portefeuilleplan en huisvesting CHOH en HO’s
  5. PR, Nieuwsberichten van Aedes, Woonbond – andere lectuur
  6. Woningwet 2015, prestatieafspraken, wonen en zorg, participatie en DAEB – Niet‑DAEB

Advies

Over de volgende onderwerpen zijn door het CHOH in 2019 officiële adviezen uitgebracht aan HEEMwonen:

  • Bod bij prestatie-afspraken
  • Jaarlijkse huurverhoging
  • Geschillenadviescommissie

Samenwerking

Lokaal

De lidorganisaties van het CHOH nemen deel aan lokaal overleg (buurt-, wijk- en gemeentelijk niveau). Hierbij moet gedacht worden aan overleg met de gemeente over bijvoorbeeld prestatie-afspraken, maar ook aan buurtbeheeroverleg met welzijnsorganisaties, gemeente en politie en overleg met bewoners(organisaties) in het kader van onder meer leefbaarheid.

Regionaal

In 2019 heeft het CHOH geparticipeerd in het Regionaal Overleg Huurdersorganisaties Parkstad Limburg (ROH). Eind 2019 is deze participatie geëvalueerd binnen de algemene vergadering van het CHOH hetgeen geleid heeft tot het besluit om de participatie in het ROH na 2019 niet meer te continueren.

Voorts nemen afgevaardigden van het CHOH deel aan de provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond in Limburg

Landelijk

Namens de provinciale vergaderingen in Limburg, neemt één afgevaardigde deel aan de landelijke vergaderingen van de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond.

Kennisvergaring en professionalisering

Ook in 2019 hebben afgevaardigden van het CHOH deelgenomen aan cursussen van onder meer de Nederlandse Woonbond.

Voorzitter CHOH,                                                     Secretaris CHOH,

Frans Tiggelman                                                      Hans Haszing

 

Laat de huurtoeslag niet aan uw neus voorbij gaan

Veel huurders vragen huurtoeslag niet aan omdat ze onzeker zijn, niet durven of denken hiervoor niet in aanmerking te komen.

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor huurtoeslag?

Wilt u hulp hebben bij het aanvragen van huurtoeslag?

Uw huurdersvereniging helpt u graag verder.

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de Nederlandse overheid aan mensen die in een relatief dure huurwoning wonen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de hoogte van uw huur, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw toetsingsinkomen. Bovendien mag de huur, uw toetsingsinkomen en uw vermogen niet te hoog zijn. Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

De hoogte van uw huursubsidie hangt af van uw persoonlijke situatie zoals de hoogte van uw kale huur en
uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. (07-04-2017

Jarenlang heeft het CHOH met HEEMwonen overleg gevoerd over de kosten voor glasbewassing van onbereikbare ramen en glas. Omdat de wetgeving op dit punt niet duidelijk is,
hebben de onderhandelingen met HEEMwonen langer geduurd dan verwacht. Eindelijk is er nu toch een akkoord.
De nieuwe regeling
CHOH is akkoord gegaan met de door HEEMwonen voorgestelde, nieuwe regeling.  Deze regeling houdt in dat HEEMwonen nagenoeg alle kosten van onbereikbaar glas voor haar rekening zal nemen.
De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Dat betekent dat HEEMwonen de teveel betaalde kosten vanaf 1 januari van dit jaar aan huurders zal terugbetalen.
Wat betekent dit voor u als huurder?
Voor huurders die hiermee te maken hebben, betekent dit dat de servicekosten over 2017 lager kunnen uitvallen. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:
Woont u in een woongebouw waarin veel ramen als onbereikbaar glas worden gezien? Dan gaat het waarschijnlijk om een groter bedrag.
HEEMwonen verlaagt dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 uw voorschot van de servicekosten. Het teveel betaalde bedrag betaalt HEEMwonen u dan in één keer terug. Is dit bij u het geval? Dan ontvangt u hierover in november bericht van ons.
Woont u in een woongebouw waarin weinig ramen als onbereikbaar glas worden gezien? Dan gaat het om een kleiner bedrag. U merkt dit dan pas in 2018, bij de afrekening van de servicekosten over 2017.
Frans Tiggelman, voorzitter CHOH: ‘Wij zijn als CHOH zeer tevreden over dit resultaat dat in goede samenwerking met HEEMwonen tot stand is gekomen.
Dit bericht is opgesteld vanuit een gezamenlijke actie van HEEMwonen en het CHOH. (08-09-2017)

nieuws1234

Het wassen van onbereikbaar glas. Lees meer...

nieuws1234

Laat de huurtoeslag niet aan uw neus voorbij gaan. Lees meer...

nieuws1234

Koninklijke onderscheiding voor de voorzitter van het CHOH. Lees meer...

Routeplanner

Adres of PostcodeCentraal Huurders Overleg Heemwonen (CHOH)
Secretariaat: Bosheide 76, 6373 CN Landgraaf
Telefoon:06-51496726
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.